Nahoru

Produktové video

360° náhled


Filtr

Art. číslo Obsah Provedení Balení
10 l
Fillup kanystr
1 Kanystr
0,5 l
Plechovka
15 ks
0,5 l
Fillup prázdná plechovka
1 Kus
Třídit podle

Čisticí prostředek TOP CLEAN

  • Čisticí prostředek pro průmysl a řemesla

Vlastnosti:

  • pH neutrální
  • Příjemná citronová vůně

Použití:

  • Vhodný k odstranění zbytků lepidel, starých nálepek nebo stop klihu
  • Odstraňuje staré etikety bez narušení podkladu (např. na umyvadlech, lakovaných podkladech, obkladech, dlažbách)
  • Změkčí zbytky starého lepidla tak, že je lze setřít

Technické informace:

  • U problematických podkladů (látek a koberců) doporučujeme nejprve provést zkoušku na méně viditelném místě

Technické specifikace

Obsah0,5 l
EAN9009258978681
ProvedeníPlechovka
Značkaarecal
Jazyková variantaA, BA, BG, CZ, EN, HU, HR, PL, RO, RS, SI, SK
UFI WY00-R0CF-K00F-382R
Alternativní položka0895410500001 1, 0895410500000 1
CAS80-56-8, 78-70-6, 92128-66-0, 5989-27-5
H kódyH222, H229, H315, H317, H336, H411
H-věty Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Složení Bicyklo[3.1.1]hept-2-en, 2,6,6-Trimethyl- , Dimethyloktadienol , Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu , (R)-p-mentha-1,8-dien
P kódyP210, P211, P251, P261, P271, P273, P280, P391, P410 + P412, P410+P412
P-věty Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Uniklý produkt seberte. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
BDL datum vydání20231117
BDL URLhttps://ehs.reca.com/ehs4customers/export/04139428.PDF
Bezpečnostní pokynyGHS02, GHS07, GHS09
Signální slovo Nebezpečí
Předpokládané použití Detergentem , Čisticí prostředek
Balení15 ks
Zde naleznete užitečné informace