Nahoru

Produktové video

360° náhled


Řezný pěnový sprej na olejové bázi

Vrtací a řezací pěna RECA arecal je silně aktivovaný, vysoce výkonný řezací olej vhodný na nejobtížnější třískové obrábění, který se z plechovky aplikuje na obrobek jako dobře přilnavá olejová pěna.

Vlastnosti:

  • Bez obsahu síry a minerálních olejů
  • Vzhledem k jednoduchému odstranění čistou vodou odpadá nákladné odmašťování např. organickými rozpouštědly
  • Díky speciálnímu složení je zaručena kompatibilita se všemi chladicími mazadly mísitelnými vodou

Oblast použití:

Řezání závitů, vrtání závitů, středění, vystružování výstružníky, vrtání a frézování

Oblast aplikace:

Všechny kovy, např. ocel, nelegovaná i legovaná, všechny druhy litiny, dále měď a její slitiny jako mosazná litina, červený bronz, stejně jako všechny slitiny chromu a niklu

Technické specifikace

Obsah400 ml
EAN9009258766363
ProvedeníPlechovka
Značkaarecal
Jazyková variantaA, CZ, EN, HU, SK
UFI JR10-90K1-A00W-2AAA
Alternativní položka9894000152000 1, 999900000000278253
CAS107-41-5, 7664-38-2, 57635-48-0
H kódyH222, H229, H318, H361d
H-věty Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření na poškození plodu v těle matky.
Složení 2-Methylpentan-2,4-diol , Kyselina orthofosforečná , Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(karboxymethyl)-ω-[(9Z)-9-oktadecen-1-yloxy]-
P kódyP210, P211, P251, P280, P305 + P351 + P338 + P310, P410 + P412, P410+P412
P-věty Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
BDL datum vydání20230530
BDL URLhttps://ehs.reca.com/ehs4customers/export/03943304.PDF
Bezpečnostní pokynyGHS02, GHS08, GHS05
Signální slovo Nebezpečí
Předpokládané použití Pomocný prostředek pro zpracování
Balení12 ks
Zde naleznete užitečné informace