VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti reca spol. s r. o. – IČO 49437330

Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti reca spol. s r. o., se sídlem Olomoucká 36, Brno, PSČ: 618 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12069 (dále jen „Dodavatel“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a jinou osobou (dále jen „Odběratel“). Tyto Obchodní podmínky se tak uplatní v případech, kdy mezi Dodavatelem a Odběratelem vzniká závazkový vztah, jehož předmětem je prodej, koupě či dodání určeného produktu či zboží (dále jen „Zboží“).

1.2. Odběratelem může být pouze podnikatel ve smyslu ustanovení § 420 a násl. OZ, tj. tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy Odběratel uzavírá Smlouvu v rámci výkonu své výdělečné činnosti. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je Odběratel spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 OZ.

1.3. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Takto sjednaná odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou součástí všech smluvních ujednání mezi Dodavatelem a Odběratelem, nestanoví-li jednotlivá Smlouva výslovně jinak.

1.5. Tyto Obchodní podmínky určují část obsahu Smlouvy, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak.

1.6. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je zároveň rozhodný pro jejich výklad.

1.7. Znění Obchodních podmínek může Dodavatel měnit či doplňovat. Změnu Obchodních podmínek oznámí Dodavatel Odběrateli vhodným způsobem, zejména elektronickou poštou, Odběratel je v souladu s ustanovením § 1752 odst. 1 oprávněn takovou změnu odmítnout a vypovědět Smlouvu ve 4 (čtyř) měsíční výpovědní době.

2. Uzavírání Smlouvy

2.1. Dodavatel prezentuje Zboží zejména v kamenné provozovně, na internetových stránkách, prostřednictvím obchodních zástupců, v E-shopu či jiným vhodným způsobem. Jakékoliv prezentace Zboží jsou přitom informativního charakteru a nejedná se o nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. OZ.

2.2. Odběratel je v případě zájmu o Zboží povinen učinit vhodným způsobem objednávku. Objednávka Odběratele je závazným právním jednáním, jímž dochází rovněž k souhlasu se zněním těchto Obchodních podmínek. Dodavatel není povinen objednávku akceptovat. Dodavatel je oprávněn akceptovat objednávku zpravidla stejným způsobem, jakým byla učiněna.

2.3. Smlouva mezi Dodavatelem a Odběratelem vzniká doručením přijetí objednávky Odběrateli nebo dodávkou Zboží, kdy je Smlouva uzavřena převzetím Zboží Odběratelem (reálná akceptace).

3. Ceny Zboží

3.1. Minimální hodnota objednávky Zboží je 500,- Kč („pět set korun českých“) bez DPH nebo 20,- („dvacet euro“) EUR bez DPH.

3.2. Neexistuje-li zvláštní nabídka Zboží, platí zásadně ceny Zboží platné v den dodávky dle aktuálního ceníku Dodavatele. V prezentované ceně Zboží není obsažena daň z přidané hodnoty, která se účtuje v aktuální zákonné výši.

3.3. Dodavatel je oprávněn reflektovat v ceně Zboží zvýšení cen materiálů a nákladů, zvýšení cen jeho dodavatelů, zvýšení daní a odvodů a zvýšení cen dané vyšší mocí. Dodavatel je oprávněn měnit ceny Zboží v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám, popř. s ohledem na aktuální situaci na trhu.

3.4. Pokud to provozní potřeby Dodavatele umožňují, informuje Dodavatel o změně ceny objednaného Zboží vhodným způsobem Odběratele.

4. Platební podmínky

4.1. Dodavatelské faktury jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejich vystavení. Dostane-li se Odběratel vůči Dodavateli do prodlení s platbou jiných platebních závazků, je kupní cena Zboží splatná ihned v okamžiku vzniku další Smlouvy.

4.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur je Dodavatel oprávněn vedle dalších nároků (smluvní pokuty, náhrada škody, apod.) fakturovat smluvní úrok z prodlení ve výši 1 % z fakturované částky za každý den prodlení Odběratele s úhradou fakturované částky.

4.3. V případě prodlení Odběratele se splněním jakékoliv peněžité nebo jiné povinnosti není Dodavatel povinen plnit své závazky dle příslušné Smlouvy a/nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené s Odběratelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, případně je Dodavatel oprávněn veškerá plnění pozastavit s tím, že v tomto případě není Dodavatel v prodlení s jakýmikoli povinnostmi vůči Odběrateli.

4.4. Případné dohody Dodavatele a Odběratele o dílčích či odlišných platbách za Zboží jsou účinné, jen dokud Odběratel dohodnuté platby řádně a včas hradí. Při nedodržení dohody o dílčích platbách má dodavatel právo, bez ohledu na splatnost případně Odběratelem vystavených směnek, požadovat ihned úhradu celé dlužné částky.

4.5. Prodlením Odběratele s úhradou jakékoliv platební povinnosti a/nebo zahájením insolvenčního či exekučního/soudního vykonávacího řízení Odběratele se stávají splatným veškeré dluhy Odběratele vůči Dodavateli. Nebude-li v případech zesplatnění zbytkový dluh Odběratele ihned uhrazen, je Dodavatel oprávněn požadovat vydání Zboží s vyloučením jakýchkoliv zadržovacích či jiných práv ze strany Odběratele.

4.6. Pohledávky vůči Odběrateli je Dodavatel oprávněn započíst vůči jakýmkoliv pohledávkám Odběratele vůči Dodavateli. Odběratel není oprávněn vůči Dodavateli započíst své pohledávky.

4.7. Je-li Odběratel v prodlení s jakoukoliv platbou déle než 30 (třicet) dní ode dne její splatnosti, realizují-li se v souvislosti s jeho dluhy zástavní práva nebo zhorší-li se podstatně jeho majetková situace, je Dodavatel oprávněn odstoupit od všech dosud nesplněných Smluv nebo požadovat zálohové platby. Nároky Odběratele k náhradě škody nebo jiným platbám či plněním jsou v takovém případě v plném rozsahu vůči Dodavateli vyloučeny.

5. Dodací podmínky a převzetí Zboží

5.1. Dodavatel neodpovídá za poškození a ztráty Zboží během dopravy. Povinnost pojistit Zboží proti poškození při dopravě přechází na přepravce. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Odběratele, nese Odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Dodávky Zboží od hodnoty zboží 2000,- Kč bez DPH nebo 75,- EUR bez DPH dodává Dodavatel na svůj náklad. U dodávek Zboží pod hodnotu 2000,- Kč bez DPH nebo 75,- EUR fakturuje Dodavatel náklady na dopravné a balné odpovídající množství a hodnotě Zboží. Vnější obal zboží se účtuje v pořizovacích nákladech, a to s výjimkou EUROpalet, které se neodebírají zpět. Přeprava expresních zásilek (zrychlené dodání) se provádí na náklady Odběratele.

5.3. Dodavatel je oprávněn dodávat Zboží i v přiměřených dílčích dodávkách a Odběratel je povinen takto Zboží přijmout.

5.4. Dodavatel, pokud se výslovně nezavázal k dodržení rozměrů Zboží, je oprávněn u takového zboží uplatnit běžné obchodní odchylky.

5.5. Údaje o dodacích lhůtách Zboží jsou přibližné a nezávazné.

5.6. Dodací lhůta ze strany Dodavatele neběží, dokud je Odběratel vůči němu v prodlení se splatnou úhradou nebo jinými závazky.

5.7. Dodané Zboží je Odběratel povinen při jeho převzetí zkontrolovat. Případné zjevné vady je Odběratel povinen ihned sepsat do předávacího protokolu či jiného dodacího dokumentu.

5.8. Pro množství a jakost dodaného Zboží je závazný výhradně obsah potvrzené Objednávky nebo – v případě jeho absence – obsah dodacího listu a faktury. Odchylujeli se množství, druh či jakost dodaného Zboží od obsahu objednávky, Odběratel je oprávněn Zboží nepřevzít. Pokud však Odběratel takové Zboží převezme, je povinen uplatnit vady v množství, druhu či jakosti Zboží, které nebylo možné zjistit při převzetí, nejpozději do 4 (čtyřech) dnů ode dne jeho převzetí, jinak platí, že Zboží bylo dodáno bez vad.

5.9. Odběratel je povinen při převzetí Zboží podepsat dodací list či jiný předávací dokument potvrzující předání Zboží osobně, resp. prostřednictvím pověřeného zaměstnance nebo prostřednictvím jiné k tomuto pověřené osoby, a to s čitelným uvedením jména přebírající osoby a funkce.

5.10. V případě podpisu předávacího protokolu Odběratelem se má za to, že Zboží bylo řádně dodáno v souladu s objednávkou, na Zboží v době předání nevázly zjevné vady a bylo dodáno v objednaném množství. Odmítnutí podepsání dodacího listu nebo předávacího protokolu bez vážného důvodu (jímž může být pouze dodání jiného Zboží v rozporu s objednávkou či dodání Zboží se zjevnými vadami), či opomenutí této povinnosti Odběratelem má důsledky, jako by byl dodací list nebo předávací protokol Odběratelem podepsán. Zboží se v takovém případě považuje za řádně předané v okamžiku, kdy bylo Odběrateli umožněno se Zbožím nakládat.

5.11. Neuskuteční-li se dodávka objednaného Zboží z důvodů, za které je odpovědný Odběratel, přechází riziko odpovědnosti za škodu na Zboží na Odběratele doručením oznámení o připravenosti Zboží k dodání.

5.12. Dodavatel neodpovídá za prodlení s dodávkou Zboží, které nezavinil a které může být způsobeno i nedodáním Zboží ze strany jeho dodavatelů. Odběrateli tímto nevzniká vůči Dodavateli žádné právo na náhradu škody vzniklé nesplněním objednávky či Smlouvy.

5.13. U dodávek spojovacího materiálu jsou přípustné odchylky od požadovaného množství do +/- 10 %. Množstevní odchylky dle předchozí věty nemají vliv na výši ceny objednaného spojovacího materiálu a nezakládají Odběrateli nárok na doplnění/dodání chybějícího či nepřevzetí/vrácení přebývajícího spojovacího materiálu.

5.14. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky nebo Smlouva jinak, nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele převzetím Zboží. Odběratel nabývá vlastnické právo ke Zboží až zaplacením celé kupní ceny Zboží.

6. Záruka a odpovědnost za vady

6.1. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky nebo Smlouva jinak, řídí se uplatňování vad Zboží příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6.2. Přirozené opotřebení, neodborné použití, nadměrné namáhání, nedbalost nebo změny Zboží bez povolení Dodavatele vylučují jakoukoliv odpovědnost Dodavatele za vady Zboží.

6.3. Dojde-li k objednání Zboží na základě zadání Odběratele odchylného od standardní verze sortimentu Dodavatele, Dodavatel za vady neodpovídá a Odběratel se vzdává nároku na uplatnění vad takového Zboží.

6.4. U spojovacích prvků s galvanickou povrchovou úpravou s pevností 10.9 nebo vyšší je nebezpečí vodíkového zkřehnutí. I při tepelné dodatečné úpravě (odvodíkování) nelze vyloučit riziko zbytkové vodíkové křehkosti. Výslovně se poukazuje na případně s tím spojené snížení zatížitelnosti. Proto se takové povrchové úpravy provádějí jen na přání a riziko zákazníka. Jakékoliv záruční nároky a nároky na náhradu škody vůči dodavateli
jsou přitom vyloučené.

6.5. Pro zakázkovou výrobu si Odběratel a Dodavatel vždy sjednávají zvláštní podmínky
podle charakteru zboží.

7. Prodej Zboží přes E-shop

7.1. Odběratel je oprávněn objednávat Zboží přes on-line RECA E-shop Dodavatele (dále jen „E-shop“).

7.2. Na prodej Zboží přes E-shop se vztahují přednostně ustanovení tohoto článku, avšak užití ostatních ustanovení Obchodních podmínek nevylučují. Jsou-li ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek v rozporu s ostatními ustanoveními těchto Obchodních podmínek, použijí se ustanovení tohoto článku.

7.3. Odběrateli vzniká právo na odběr Zboží přes E-shop na základě potvrzení jeho registrace Dodavatelem. Odběratel provede registraci svých identifikačních údajů dle příslušného formuláře umístěného na E-shopu, příp. dle jiných specifických pokynů Dodavatele. Identifikační údaje Odběratele jsou zejména jeho obchodní firma, sídlo, IČ, dále pak e-mailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. Dodavatel po provedení registrace umožní Odběrateli přístup do E-shopu na základě zvolených přihlašovacích údajů.

7.4. Na základě provedené registrace může Odběratel přistupovat do svého uživatelského rozhraní (účtu). Dodavatel je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případech, kdy Odběratel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Odběratel poruší své povinnosti z předmětné Smlouvy.

7.5. Při registraci v E-shopu a při objednávání Zboží je Odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

7.6. Odběratel si na E-shopu vybírá Zboží, které má zájem zakoupit, jeho zařazením do virtuálního nákupního košíku. Odběratel si může kdykoliv během nakupování zobrazit obsah svého nákupního košíku.

7.7. Pro objednání Zboží vyplní registrovaný Odběratel objednávkový formulář, jehož podobu určuje Dodavatel. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: a) objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Odběratel do elektronického nákupního košíku E-shopu); a b) způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

7.8. Objednávku odešle Odběratel Dodavateli kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné a objednávka je pro Odběratele závazná. Dodavatel bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení Odběrateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Odběratele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Odběratele“). Dodavatel není povinen objednávku akceptovat.

7.9. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Dodavatelem zasláno Odběrateli elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Odběratele.

7.10. Potvrzení objednávky může rovněž obsahovat údaje, zda je požadované Zboží na skladě (naskladněno) a zda nedošlo v mezidobí ke změně jeho ceny. Pokud nebude požadované Zboží na skladě, sdělí zároveň Dodavatel Odběrateli, zda a kdy bude požadované Zboží naskladněno.

7.11. Při koupi Zboží přes E-shop není stanovena minimální hodnota objednávky. K objednávkám do hodnoty 2.000,- Kč (bez DPH) se bude vztahovat poštovné a balné, které Dodavatel uvede v potvrzení objednávky.

7.12. E-shop obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Veškeré informace jsou zobrazovány pouze registrovanému Odběrateli. Dodavatel je oprávněn určit i náklady na navrácení Zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny Zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

7.13. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Odběratele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a Odběratel je povinen dodatečné potvrzení objednávky výslovně schválit či výslovně odmítnout.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Dle ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 sb., občanský soudní řád, v platném znění, si Odběratel a Dodavatel sjednávají pro řešení veškerých sporů místní příslušnost soudu dle sídla Dodavatele.

8.2. Odběratel dává uzavřením Smlouvy souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS nabídek a poštovních zásilek Dodavatele týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, která souvisí s předmětem činnosti Dodavatele.

8.3. E-shop a internetové stránky Dodavatele používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním E-shopu s tím Odběratel souhlasí. Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na pevný disk nebo do paměti zařízení Odběratele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si informace, které Odběrateli ulehčí její další používání. Odběratel souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač či zařízení. Souhlas se uděluje dobrovolně na předem neurčenou dobu a je možné jej kdykoli, bezplatně, písemně odvolat.

8.4. Smluvní vztahy mezi Odběratelem a Dodavatelem se řídí českým právním řádem, a to i pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek. Odběratel a Dodavatel vylučují subsidiární užití mezinárodních dohod.

8.5. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ta ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

8.6. Tyto obchodní podmínky jsou závazné a účinné a pro smluvní vztahy uzavírané ode dne 2.1.2019. Tyto Obchodní podmínky jsou rovněž zveřejněny na internetové adrese www.reca.cz a nahrazují předchozí obchodní podmínky Dodavatele.

V Brně dne 2. 1. 2019

Kontakt
Kontakt
Zavřít
Chcete-li použít tento formulář, musíte přijmout cookies
Vaše kontaktní osoba:
reca spol. s r.o.
reca spol. s r.o.
Olomoucká 36, 618 00 Brno
Luděk Muselík
Luděk Muselík
Maxmobil
Ing. Petr Rolák
Ing. Petr Rolák
eBusiness
Ladislav Suda
Ladislav Suda
Prodejna Brno
Radek Bidzilia
Radek Bidzilia
Vedoucí divize industry
Tomáš Müller
Tomáš Müller
Kvalita & reklamace
Robert Böhm
Robert Böhm
Vedoucí divize řemesla
Ing. Ivo Šárek
Ing. Ivo Šárek
Personální oddělení, Compliance
Mgr. Iva Labudová
Mgr. Iva Labudová
Marketing
reca spol. s r.o.
reca spol. s r.o.
Türkova 22a, 149 00 Praha 4
Potvrďte prosím, že nejste robot.
Děkujeme za Vaši zprávu!
Vaše kontaktní osoba se Vám brzy ozve.

Procházet náš sortiment
online

RECA Světla a baterie
RECA Světla a baterie
RECA Pracovní rukavice
RECA Pracovní rukavice
RECA Chemie
RECA Chemie
RECA Diamantová technika
RECA Diamantová technika
Prohlídka celého sortimentu
Prohlídka celého sortimentu
Prospekty a katalogy