Nahoru

Produktové video

360° náhled


Filtr

Art. číslo Označení Obsah
Kartuše s plastovým sáčkem VM-EA
300
Koaxiální kartuše VM-EA
330
Koaxiální kartuše VM-EA
420
Třídit podle

Injektážní malta VM-EA

  • Injektážní systém pro netrhlinový beton a zdivo
  • Skládá se z injektážní malty (bez styrenu, na bázi epoxyakrylátu, v kartuši) a kotevní tyče VMU-A, V-A nebo běžné závitové tyče (např. VM-A), matice a podložky s certifikátem 3.1
  • Při použití do děrovaného zdiva je nutné síťové pouzdro
  • 330ml a 420ml provedení lze aplikovat pouze pomocí vytlačovací pistole na koaxiální kartuše
  • 300ml dvousáčkové provedení lze aplikovat pomocí vytlačovací pistole na silikony

Skladovatelnost:

  • 300ml provedení – 12 měsíců
  • 330ml a 420ml provedení – 18 měsíců

Technické specifikace

Obsah300
EAN9009258769296
OznačeníKartuše s plastovým sáčkem VM-EA
UFI JS30-F04J-P00S-XH9V
CAS2082-81-7, 27813-02-1, 97-90-5, 94-36-0
H kódyH317, H412, H319
H-věty Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Způsobuje vážné podráždění očí.
Složení Tetramethylen-dimethakrylát , Kyselina methakrylová, monoester s propan-1,2-diolem , Reakční směs 2-{[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylfenyl)amino}ethanolu a 2,2'-[(4-methylfenyl)imino]diethanolu , Ethylen-dimethakrylát , Dibenzoylperoxid
P kódyP261, P273, P280, P333 + P313, P362 + P364, P501, P337 + P313
P-věty Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
BDL datum vydání20240625
BDL URLhttps://ehs.reca.com/ehs4customers/export/04379821.PDF
Bezpečnostní pokynyGHS07
Signální slovo Varování
Předpokládané použití Lepidla , Tvrdidlo
Balení12 ks